Marathi Kidnapped rape Sex Story

contains all kind Marathi Sex Stories, marathi stories
User avatar
rajkumari
Platinum Member
Posts: 954
Joined: 22 May 2016 09:23

Re: Marathi Kidnapped rape Sex Story

Post by rajkumari » 10 Dec 2016 15:28

Marathi Sex Stories bhivaa haa anaath kovaLaa taruN nabaabaacyaa janaanakhaanyaat kaidee aahe. nabaabaacyaa nakaLat tyaacyaa laaDakyaa begamane tyaalaa ticaa gulaam kelaa aahe. begamecyaa shayanakakShet to ticyaa v ticyaa daaseesamor nagnaavasthet ubhaa aahe. puDhe kaay hote? vaacaa…….)

bhivaacee najar maage vaLalee. raaNeecyaa daaseenehee ticyaa aMgaavarace kapaDe kaaDhale hote. tee raaNeecyaa shejaaree ubhee raahilee tase tyaalaa dogheeMcyaa rupaatalaa pharak disu laagalaa. tyaacyaa gaavaatalyaa baayakaaMpramaaNec daaseecaa raMg saavaLaa asalaa taree tee tyaacyaa gaavaatalyaa kuThalyaahee striyaaMpekShaa suMdar bhaasalee. arthaat ticyaa shejaaracyaa raaNeecyaasamor ticee suMdarataa agadeec phikee hotee v tee raaNeelaa daasee mhaNunac shobhat hotee.

daasee raaNeepekShaa buTakee hotee. raaNeecyaac vayaacyaa tyaa daaseece stan raaNeecyaa moThyaa staanaacyaa maanaane barec lahaan hote. maatr tice DhuMgaN raaNeepekShaa jaast phugalele v maU vaaTat hote. ticyaa maaMDyaahee raaNeepekShaa jaaDyaa hotyaa v maaMDyaamadhe kes hote. bhivaalaa tyaacyaa bullyaavar yeu laagalelyaa kesaasaarakhec, paN khupac jaast!

ek suMdar v dusaree ateesuMdar stree bhivaalaa tyaace nagn sauMdary daakhavat tyaacyaasamor tyaaMcaa khajeenaa udhaLat ubhyaa raahilyaa. bhivaacyaa shareeraatun parat ekadaa ek shirashiree gelee. v tyaacaa bullaa aaNakhee kaDak jhaalaa mhaNun tyaane tyaacaa haat bullyaavar nelaa. tikaDe haat coLat to tithalyaa vedanaa kamee karaayacaa prayatn karu laagalaa. tyaa dogheeMkaDe pahaataanaa tyaacyaa ghashaat ek moThaa aavaMDhaa yevun tethe aDakalaa. tyaacyaa ghashaalaa koraD paDalyaasaarakhe jhaale.

tyaa catur daaseene te jaNu oLakhale v palaMgaacyaa shejaareel tinapaaIvar Thevalelyaa suraItale draakShaacaa ras tine caShakaat otale. ek begamelaa dilaa v dusaraa bhivaacyaa samor kelaa v ek svatH ghetalaa. bhivaane paTakan to pelaa ghashaat rikaamaa kelaa. daaseene n vicaarataa tyaalaa dusaraa pelaa bharalaa. tohee tyaane gaTakan rikaamaa kelaa.

bhivaalaa aataa Caan vaaTat hote. tyaace shareer garam hovun jaNu pisaasaarakhe halake jhalyaasaarakhe vaaTun tyaalaa dheer yeU laagalaa. tyaacyaa liMgaat hoNaaraa rakt pravaah vaaDhalaa v tyaacaa bullyaacee taaTharataa vaaDhalee. itakee kee bullyaacyaa halaNyaane tyaat hoNaaree haalacaal tyaalaa vedanaamay vaaTaayalaa laagalee hotee v tyaace te vaaDhat moThe hoNaare liMg kashaavar taree daabun dharaave ashee tivr icCaa tyaalaa hovu laagalee. tyaa vicaaraane tyaacee kaanasheele taapat shareeraatale rakt usaLyaa maarun tyaalaa asvasth karu laagale.

daaseene boTaane ek Ticakee vaajavun tyaalaa bhaanaavar aaNale. bhivaalaa tine ticaa haat daakhavalaa. ticyaa haataat ek sonyaacee jaaD vaLe hotee. “he sonyaace aahe. he tulaa miLaale, tar te vikun tu v tujhee aajee ek varSh poTabhar jevu shakaal itake paise tulaa miLateel. bol he paaheeje tulaa? ”

bhivaane maan Dolaavalee. “tyaasaaThee mee kaay karu?” tyaane bolaayacaa prayatn kelaa paN tyaace shabd umaTale naaheet. paN raaNee tyaace bolaNe aikun hasalyaasaarakhee tyaalaa vaaTalee.

“tu maajhe aikasheel v saaMgeetalyaapramaaNe karasheel tar he vaLe begamasaahebaa tulaa deteel.

bhivaane raaNeekaDe paahile. tine tyaacyaakaDe hasun hokaar detaanaac tee ticyaa bhalyaamoThyaa aakaaraacyaa palaMgaavar jaavun palaMgaacyaa paaTheelaa ekaa moThyaa usheelaa Tekun jhopalee. tice haat ticyaa thaanaavar hote v tee bhivaalaa kaLel ashee haataacee haalacaal karat tee thaane coLat hotee. bhivaa ticyaa haataakaDe v boTaanee cimaTeet pakaDalelyaa thaanaacyaa boMDeekaDe pahaat raahilaa. “tyaacaa bullaa dukhat hotaa tase raaNeecee boMDe dukhat hotee kee kaay?”, to vicaar karat hotaa.

daaseene parat Ticakee vaajavalee tase kaShTaane bhivaane samor daaseekaDe maan vaLavalee. tine tyaalaa ticyaa haataatalyaa camakatyaa sonyaacyaa vaLe daakhavale. maan maadakapaNe veLaavat tee tyaacyaa nagn shareeraakaDe pahaat hotee.

daasee tice DhuMgaaN maTakaavat caalat raaNeecyaa palaMgaakaDe gelee v raaNeecyaa ushaacyaa baajulaa haat var karun basalee. raaNeecyaa Dokyaacyaavar dharalelyaa ticyaa haataateel camakate vaLe bhivaalaa khuNaavat hote.

“aapaN ek kheL kheLaayacaa aahe. tulaa maajhyaa haataat he vaLe disatayanaa. begamasaahebaaMcyaa maaMDyaamadhun tyaaMcyaa shareeraavar tu tujhe haat palaMgaavar n Tekavataa ghasarat jaayace v begamasaahebaaMcyaa oThaavar tujhe oTh Thevaayace. tujhe oTh begamasaahebaa tyaaMcyaa oThaat pakaDateel v tulaahee tyaa haataane pakaDateel. begamasaahebaa tulaa pakaDun var khaalee jhulavateel. var khaalee jhulataanaa tujhyaa Dokyaalaa maajhaa haat laagalaa tar te vaLe tujhe. lakShaat Thev palaMgaavar tujhaa haat laagalaa tar tu baad. begamasaahebaaMcyaa shareeraavar tujhaa haat asalaa tar caalel.”

bhivaace Doke vicaar karaNyaapaleekaDe gele hote. paN haa pakaDaapakaDeecaa kheL bhivaalaa aavaDalaa. mukhya mhaNaje raaNeecyaa suMdar shareeraavar tyaacaa taaTharalele bullaa daabaayalaa miLaalaa tar tyaacyaa vedanaa jaraa kamee hoteel ase tyaalaa vaaTale.

tyaane raaNeekaDe paahile. raaNeene tice paay laaMb pasarun aaraamaat pahuDalee hotee v tee ajunahee tyaacyaakaDe pahaat tee ticyaa thaanaanaa kuravaaLat hotee aataa ticaa dusaraa dusaraa haat ticyaa maaMDyaamadhe tyaalaa halatanaa disalaa. tice tyaacyaakaDe ekaTak paahaNaare hirave DoLe camakat hote. tyaane parat daaseecyaa haataatalyaa sonyaacyaa vaLyaakaDe paahile v tyaane aapalee maan halavalee.

“mee tulaa ekadaa kase karaayace te daakhavate. begamasaahebaaMcyaa aMgaavarun kase ghasaraayace te neeT pahaa.” raaNeecyaa ishaarxyaa sarashee daaseene raaNeecyaa nitaMbaaMkhaalee ek takeeyaa saaralaa v tee pasaralelyaa paayaat basalee v ticyaa maaMDeevarun tee tice stan ghasarat var var nevu laagalee. tine tice haat paaTheevar ekaamekaat guMphun baaMdhale hote. tee var sarakat asataa, raaNeene aapale paay v haataat daaseelaa pakaDale. daasee ticee kaMbar var khaalee karat dhakke maarat var saraku laagalee. raaNee ticyaa halaNaarxyaa shareeraalaa aapalyaa paayaane v haataane aavaLun ghaTT pakaDun ticyaabarobar jhulat hotee. daaseene ticaa haat raaNeecyaa thaanaavar nelaa v tee ticee kaMbar raaNeecyaa jaaMghaavar ghaasu laagalee. dogheehee tanmayatene tyaaMcaa kheL kheLat hotyaa. tice oTh raaNeecyaa oThaavar pocataac raaNeene aapale oTh ticyaa oThaavar Thevale.

haa kadheehee n bagheetalelaa kheL bhivaalaa kaLalaa nasalaa taree to paahataanaa tyaalaa kasese hot hote. tyaacyaa Caateet ghaDaghaDaayalaa laagale. tyaacaa bullyaacaa aakaar ajunahee vaaDhat tyaacyaa bulleecyaa vedanaa vaaDhalyaa hotyaa.

tyaa daalanaat tyaalaa ek vegaLaac vaas yaayalaa laagalaa hotaa. ajunaparyaMy tyaane n anubhavalelaa tyaa taajyaa maashaalaa yeNaarxyaa vaasaasaarakhyaa Caan vaasaane tyaacyaa aMgaatale rakt aaNakheen khavaLale paN tyaacyaa liMgaacyaa vedanaa jaast jaaNavu laagalyaa. tyaane tyaace dukhaNaare liMg halu naye mhaNun haataat gharale v to cakeet hovUn khaalee paahu laagalaa. tyaacyaa ruMd paMjaat nehamee sahaj maavaNaare tyaace liMg kameetakamee tippaT moThe jhaale hote!

tyaane raaNeekaDe paahile. daasee ajunahee ticyaa aMgaavar var khaalee hot hotee. tice oTh raaNeecyaa oThaavar daabale hote v raaNeene tilaa ticyaa miTheet ghaTT aavaLale hote. tyaaMce stan ekeemekeecyaa stanaavar daabun sapaaT jhaale. dogheeMcyaa toMDaatun camatkaareek aavaaj yet hote. tyaacyaa var khaalee hoNaarxyaa nitaMbaacyaa haalacaaleeMnee tyaace Doke phirale. tyaacyaa shareeraatun uThaNaarxyaa vedanaa tyaala sahan hoInaat.

tyaane daaseecaa paay gharun tilaa khecale v raaNeecyaa shareeraavarun tilaa vegaLe karaNyaacaa prayatn kelaa. paN tyaaMcee miThee khup ghaTT hotee. tyaane asvasth hovun palaMgaavar guDhaghyaavar raaMgat haataat tyaace liMg pakaDun to raaNeevar aaruDh jhaalelyaa daaseecyaa DhuMgaaNaavar jhepaavalaa. tyaacyaa vajanaane jhaTakaa khaavun begamecyaa toMDaatun ek kiMkaaLee phuTalee. paN ticyaa aMgaavar yevu pahaaNaarxyaa bhivaakaDe lakSh jaataac tine daaseelaa Dhakalun dur kele v bhivaalaa aapalyaa baahupaashaat ghetale.

naailaajaane daasee dur sarakalee v begamecyaa ushaashee yevun ticee muTh ughaDun bhivaalaa daakhavalee. ticyaa muTheet te sonyaace vaLe camakat hote.

laal sarabataane halale jhaalele shareer, shareeraatale khavaLalele taruN rakt, liMgaatun uThaNaarxyaa vedanaa, v DoLyaasamorace camakaNaare sone yaacyaa ekatreet pariNaamaane tyaane tveShaane raaNeecyaa aMgaavar tyaace aMg ghaasat var sarakaayalaa suruvaat kelee. daasee daakhavale hote tase karat asataanaa tyaacyaa liMgaalaa ticyaa shareeraavar daabu laagalaa.

tyaalaa lagec jaaNavale kee raaNee tyaacyaapekShaa uMc hotee. tice shareerahee tyaacyaapekShaa khupac ubadaar hote. ticyaa ughaDyaa maaMDyaamadhun ticyaa maU aMgaavar ghasarataanaa tyaalaa vegaLeec majaa yeU laagalee. tyaane maan var karun raaNeecyaa oThaakaDe paahile. tice hirave DoLe tyaacyaakaDec premaane pahaat hote.

begam ticyaa shareeraavar daabalelyaa tyaacyaa taruN shareeraalaa caacapat ticyaa poTaavar daabalelyaa tyaacyaa liMgaacaa sparSh anubhavat hotee. asvalaasaarakhyaa kesaaL nabaabaacyaa shareeraacee savay asalelyaa tilaa bhivaace dekhaNe v aMgaavar kes nasalele shareer kavet ghetaanaa phaarac majaa yet hotee. ticyaa itake divas saacalelee vaasanaa ekadam baaher paDaayacyaa betaat hotee. paN bhivaasaarakhyaa navakhyaa niraagas Cokarxyaabarobar tilaa damaane ghyaayalaa laagaNaar yaaceehee tilaa kalpanaa hotee.

tine ticyaa maaMDyaa ughaDalyaa v bhivaacyaa kullyaabhovatee guMphalyaa v tyaacyaa haalacaalee maryaadeet kelyaa.

bhivaasamor basalelyaa daaseecyaa haataatale camakaNaare vaLe tyaalaa disat hote. tyaane ticyaa haataacyaa dishene jhep ghetalee. paN raaNeene tyaalaa ticyaa maaMDyaanee aDakavale hote. bhivaace haat tyaane paaTheevar maage baaMghale hote. begamene te soDavun svatHcyaa Caateevar Thevale. bhivaane ticyaa stanaanaa ghaTT pakaDale v tyaalaa pakaDun to var khaalee saraku laagalaa. tyaace Doke daaseecyaa puDhe kelelyaa haataajavaL pohocataac, tee labaaD baaI haat var karat hotee.

tyaacyaa var khaalee hoNyaane begamalaa ek vegaLece sukh miLat hote. bhivaane haataatale tice stan caaMgale piLale jaat hote. ticyaa sujalelyaa yoneepaakaLyaanaa bhivaacyaa kaDak v moThaa jhaalelyaa liMgaacyaa surekh mardan hot hote. paN purN uttejeet jhaalelyaa begamece tyaane samaadhaan hoNyaasaarakhe navhate.

bhivaalaa jaaNeev hotee kee tyaacyaa v raaNeecyaa shareeraacyaa madhe tyaace sujalele liMg cepale jaat hote. tyaamuLe tyaacyaa tithalyaa vedanaa vaaDhat hotyaa. tyaalaa kaLat navhate nako tyaaveLee tyaace nehamee ciMTukalee asaNaare liMg aaj pavaLyaa bailaacyaa laTakaNaarxyaa bullyaacyaa aakaaraace kaa vhaave? tyaacyaa bullyaateel vedanaa itakyaa baLaavalyaa kee tyaalaa tyaa daaseecyaa haataatalyaa sonyaacyaa tukaDyaacee kaaheec kiMmat vaaTenaashee jhaalee. tyaacyaa liMgaalaa raaNeecyaa maaMDyaamadhun yeNaarxyaa uShNataa jaaNavat hotee tasec tithe kaaheetaree ole cikaT laagat hote. raaNeene susu kelee hotee kee kaay? tyaalaa prashn paDalaa. raaNeecyaa shareeraavarun uThun aapalaa bullaa paaNyaakhaalee dharavaa ashee prabaL icCaa tyaalaa jhaalee.Post Reply